logo
Nákupný košík
Info
+
+
E-Shop - produkty
+
+

Záručné a reklamačné podmienky

Záručné a reklamačné podmienky

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení.

Tieto reklamačné podmienky sa vzťahujú na tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho Michal Šánik – Epitaf, ktorý prevádzkuje internetový obchod www.victory-knife.sk.

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, záruka začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim

Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho, je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra.

Doklad o prevzatí tovaru (zaplatení) si preto dôkladne uschovajte.

Kupujúci je povinný pred prevzatím tovaru zistiť, či počas prepravy nedošlo k takému poškodeniu obalu, ktoré by mohlo mať za následok poškodenie tovaru. V prípade značného narušenia obalu je povinný zásielku neprevziať a bezodkladne informovať predávajúceho o dôvode odmietnutia zásielky. Prevzatie poškodenej zásielky zo strany kupujúceho je dokladom pre prepravnú spoločnosť o riadnom doručení zásielky.

Pokiaľ zistí mechanické poškodenie obalu tovaru, je Kupujúci povinný stav tovaru skontrolovať a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení, ktorý podpíše spolu so zástupcom dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie počas dopravy tovaru kupujúcemu nesie dopravca, keďže tovar je poistený.

Kupujúci je povinný prezrieť tovar a k nemu priloženú faktúru ihneď po jeho prevzatí, najmä, či sú fakturačné údaje správne a zhodné so skutočne dodaným tovarom (ak sa jedná o tovar, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť). O akýchkoľvek nedostatkoch faktúry je povinný informovať predávajúceho bezodkladne, inak sa nemôže dovolávať nárokov z vád tovaru na podklade nesprávnej/neúplnej faktúry.

Tiež je Kupujúci povinný skontrolovať či je tovar v neporušenom stave (nemá zjavnú vadu) a či fungujú všetky jeho jednotlivé časti, pri zistení vady je to povinný okamžite oznámiť predávajúcemu

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po zistení vady. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

Kupujúci ma právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tie vady tovaru, ktoré zavinili predávajúci, dodávateľ alebo výrobca a vzťahuje sa na ne záruka.

Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené kupujúcim


Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku násilného poškodenia, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prirodzenému prostrediu tovaru (svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi, v extrémnych a neobvyklých podmienkach), a používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok

Ďalej sa záruka nevzťahuje na závady spôsobené:

- neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním a použitím, ktoré je v rozpore s užívateľskou príručkou

- nadmerným mechanickým opotrebením, mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.

- zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar

- vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí

- zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)

- pri živelnej pohrome (napr. prepätím pri údere blesku, vplyvom magnetického poľa)

Ak predávajúci vylúči zavinenie kupujúcim, kupujúci má právo:

- odstúpiť od zmluvy

- žiadať o výmenu tovaru

- požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny


Kupujúci potvrdzuje odoslaním objednávky predávajúcemu, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").

Reklamácie sa uplatňujú na adrese predávajúceho Michal Šánik – Epitaf, Kostolište 223, 90062 Kostolište, osobne alebo zaslaním tovaru poštou, prípadne kuriérskou spoločnosťou, kde zašlete vrátane chybného tovaru aj kópiu faktúry a žiadosť o reklamáciu, kde nás bližšie oboznámite s opisom chyby.

Tovar posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku).

Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok.

Reklamačné konanie na tovar začína dňom, kedy kupujúci doručí reklamovaný tovar vrátane príslušenstva poštou alebo osobne.

Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.

Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame.

Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vzniklej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zakazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode - výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu. V prípade, že zákazník nesúhlasí s výmenou tovaru za iný typ , bude mu kúpna cena vrátená do 7 dní od písomnej alebo ústnej dohody na nim uvedený bankový účet.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie.

Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

· nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru

· neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru

· uplynutím záručnej doby tovaru

· mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim

· neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar

· poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami

· neodborným zásahom, poškodením pri doprave


Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na  http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.© Copyright 2014 www.victory-knife.sk | Tvorba web stránok

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií
SÚHLASÍM