logo
Nákupný košík
Info
+
+
E-Shop - produkty
+
+

Obchodné podmienky

Neodlučiteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok sú aj Záručné a reklamačné podmienky.

Odoslaním objednávky kupujúci súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a taktiež potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil pred uskutočnením svojej objednávky.

1. Predávajúci (prevádzkovateľ):

Michal Šánik - Epitaf, Kostolište 223, 900 62  Kostolište, IČO: 41718534, DIČ: 1049858656

Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., IBAN:  SK52 1100 0000 0029 2887 5962

Zapísaný v živnostenskom registri Okresného úradu v Malackách.

Číslo živnostenského registra: 120-11832

Predávajúci nie je platcom DPH.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov nás prosím kontaktujte cez kontaktný formulár,

e-mailom: info@victory-knife.sk , michal.sanik@gmail.com  (Predávajúci sa zaväzuje odpovedať na elektronickú poštu čo najskôr bez zbytočného zdržania, maximálne do 3 pracovných dní od jej obdržania)

Orgán dozoru pre Bratislavský kraj:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Prievozská 32, P.O.Box 5, 820 07  Bratislava 27

Odbor výkonu dozoru: tel. č. 02/58272172 , 02/58272104 , fax: 02/58272170

 

2. Kupujúci (spotrebiteľ):

Kupujúcim sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá  vstúpila do obchodného vzťahu s internetovým obchodom www.victory-knife.sk uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

Tovar alebo služba - sa nachádzajú v ponuke na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho

3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy:

Objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu - záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

Cena - všetky uvádzané ceny pri tovare sú konečné. Nie sme daňový subjekt registrovaný pre DPH. Predávajúci je viazaný cenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu.

4. Povinnosti predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje:

- dodať druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky, kde tovar vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platným na území SR

- dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy

- expedovať tovar označený s dostupnosťou do 24 h najneskôr v nasledujúci pracovný deň od prijatia objednávky

- predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie kúpnej zmluvy odôvodneným vysvetlením kupujúcemu

Predávajúci nezodpovedá za:

- oneskorené dodanie tovaru zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou

- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

- za poškodenie zásielky zavinené poštou, resp. prepravnou spoločnosťou

5. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

- prevziať objednaný tovar, skontrolovať neporušenosť obalov pri preberaní tovaru

- zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.

6. Objednávka tovaru

- objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovaru alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formulára - kupujúci si objedná tovar prostredníctvom vyplnenia elektronickej objednávky. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné, aby kupujúci vyplnil všetky požadované údaje a zvolil si spôsob dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby

- kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaného tovaru alebo služieb a teda objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou

- po potvrdení objednávky predávajúcim vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim - kúpna zmluva. Kúpnu zmluvu je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.

- kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky naším e-shopom. V prípade nedoručenia potvrdzujúceho e-mailu je potrebné nás kontaktovať, prípadne si skontrolujte priečinok nevyžiadaná pošta (spam)

- kupujúci sa tým zaväzuje zaplatiť dohodnutú cenu za tovar a prepravné náklady podľa platobných podmienok

- kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje pravdivosť a správnosť všetkých údajov

- v prípade objednávky mimo územia SR platia podmienky, ktoré spolu kupujúci a predávajúci dohodnú po následnom e-maile kupujúceho s požiadavkou pre objednávku mimo územia SR

7. Dodacie podmienky

- objednaný tovar zasielame prostredníctvom Slovenskej pošty alebo kuriérskou službou DPD, a to na dobierku (kde platíte pri prevzatí tovaru), alebo platbou vopred na bankový účet (tovar expedujeme po pripísaní platby na náš bankový účet)

- cenu za dopravu hradí kupujúci (ak cena tovaru presiahne sumu 90 € poštovné uhradíme za Vás)

- ponúkaný tovar sa nachádza na sklade (ak je uvedené – expedícia do 24 hodín)

- tovar expedujeme najneskôr nasledujúci pracovný deň po prijatí objednávky

- pošta Vám zásielku doručí do 2-3 pracovných dní. Pri nečakaných okolnostiach sa môže tento čas predĺžiť.

- pri tovare, ktorý nie je skladom (expedícia do 7 dní, príp. na objednávku), sa Vami objednaný tovar objednáva u dodávateľa. V takomto prípade Vás vopred upozorníme e-mailom alebo telefonicky na zmenu dodacej lehoty Vášho tovaru.

- v deň expedovania zásielky je zákazník informovaný e-mailom alebo telefonicky. Zákazníkovi bude spolu s originálnym nepoškodeným tovarom doručená faktúra

- po dohode e-mailom je možný tiež osobný odber tovaru v Kostolišti.

8. Každá zásielka musí obsahovať

- faktúru za tovar, ktorá plní zároveň funkciu záručného a dodacieho listu

9. Platobné podmienky - poštovné a balné

Tovar expedovaný prostredníctvom Slovenskej pošty:

Dobierka - cena tovaru do 34,99 €      - 1. trieda  3,00 €

                                                            - 2. trieda  2,80 €

                - cena tovaru nad  35 €           - 1. trieda 3,50 €

                - cena tovaru nad  90 €           - poštovné zdarma


Platba vopred na bankový účet - cena tovaru do 34,99 € - 1. trieda - 2,30 €

                                                                                          - 2. trieda - 2,10 €

                                                      - cena tovaru nad 35 €         - 1. trieda - 2,50 €

                                                      - cena tovaru nad 90 €         - poštovné zdarma


Tovar expedovaný 1. triedou - dodanie nasledujúci pracovný deň po dni podania (najneskôr druhý pracovný deň po dni podania)

Tovar expedovaný 2. triedou - dodanie na druhý až tretí pracovný deň po dni podania


Tovar expedovaný prostredníctvom kuriérskej služby DPD:

Dobierka  5,90 €

Platba vopred na bankový účet   4,90 €

        - cena tovaru nad 90 €         - doprava kuriérom zdarma 

Tovar expedovaný prostredníctvom kuriéra Slovenskej pošty:

Dobierka  5,50 €

Platba vopred na bankový účet   4,50 €

        - cena tovaru nad 90 €         - doprava kuriérom zdarma 


Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien tovaru ako aj na právo tlačových chýb.

Všetky ceny tovaru a služieb sú uvádzané vrátane DPH (20%).

10. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon") podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti (t.j. potvrdenie súhlasu s obchodnými podmienkami). Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.

- odstúpenie od kúpnej zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou, kt. zašle na adresu prevádzkovateľa

- odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo faktúry, dátum objednávky, názov tovaru, spôsob vrátenia úhrady za tovar (číslo účtu alebo poštovú adresu).

- kupujúci je zároveň povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný, nepoškodený, nepoužitý, bez známok opotrebenia spolu s kópiou faktúry.  

Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku ruší. 

Predávajúci je povinný:

- prevziať tovar späť

- vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby.

- náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ

- právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.


Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

V prípade, že je tovar vrátený dodávateľovi v inom ako neporušenom stave a obale, je zákazník povinný nahradiť dodávateľovi náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.).

Predávajúci je v prípade odstúpenia povinný zákazníkovi vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť. 

Pri vrátení tovaru je kupujúci povinný znášať všetky náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu.

Pri porušení podmienok odstúpenia od zmluvy je predávajúci oprávnený uplatniť si u kupujúceho náhradu škody, ktorá mu tým vznikla podľa príslušných právnych predpisov.

Tovar odporúčame zaslať doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám  (doporučene neznamená na dobierku)

V prípade odstúpenia od zmluvy na základe neopraviteľnej vady výrobku, alebo viacnásobného servisného zásahu (3x opakovaná tá istá vada alebo 4x rôzna vada potvrdená a uznaná servisným technikom, počas záručnej doby), je potrebné doložiť všetky servisné vyjadrenia, ktoré servis vydal vo vzťahu k predmetnému výrobku.

Plná čiastka za tovar vám bude poukázaná na účet, prípadne zaslaná šekovou poukážkou.

Predávajúci túto skutočnosť preverí až po prevzatí vrátenej zásielky a cenu tovaru uhradí prevodom na účet zákazníka, alebo v hotovosti poštovou poukážkou na adresu zákazníka. Predávajúci neuhradí cenu vráteného tovaru formou dobierky.

11. Záručné a reklamačné podmienky

Záručné podmienky sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v platnom znení.

Tieto reklamačné podmienky sa vzťahujú na tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho Michal Šánik – Epitaf, ktorý prevádzkuje internetový obchod www.victory-knife.sk.

Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov, záruka začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok.

Ku každému tovaru zakúpenému u predávajúceho, je pri jeho dodaní kupujúcemu priložená faktúra.

Doklad o prevzatí tovaru (zaplatení) si preto dôkladne uschovajte.

Kupujúci je povinný pred prevzatím tovaru zistiť, či počas prepravy nedošlo k takému poškodeniu obalu, ktoré by mohlo mať za následok poškodenie tovaru. V prípade značného narušenia obalu je povinný zásielku neprevziať a bezodkladne informovať predávajúceho o dôvode odmietnutia zásielky. Prevzatie poškodenej zásielky zo strany kupujúceho je dokladom pre prepravnú spoločnosť o riadnom doručení zásielky.

Pokiaľ zistí mechanické poškodenie obalu tovaru, je Kupujúci povinný stav tovaru skontrolovať a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení, ktorý podpíše spolu so zástupcom dopravcu. Zodpovednosť za poškodenie počas dopravy tovaru kupujúcemu nesie dopravca, keďže tovar je poistený.

Kupujúci je povinný prezrieť tovar a k nemu priloženú faktúru ihneď po jeho prevzatí, najmä, či sú fakturačné údaje správne a zhodné so skutočne dodaným tovarom (ak sa jedná o tovar, ktorý nebol objednaný, tovar nerozbalujte, neotvárajte, inak nebude možné ho vymeniť). O akýchkoľvek nedostatkoch faktúry je povinný informovať predávajúceho bezodkladne, inak sa nemôže dovolávať nárokov z vád tovaru na podklade nesprávnej/neúplnej faktúry.

Tiež je Kupujúci povinný skontrolovať či je tovar v neporušenom stave (nemá zjavnú vadu) a či fungujú všetky jeho jednotlivé časti, pri zistení vady je to povinný okamžite oznámiť predávajúcemu

Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po zistení vady. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

Kupujúci ma právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tie vady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záruka.

Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené kupujúcim


Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo ich častí) spôsobené používaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku násilného poškodenia, používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú prirodzenému prostrediu tovaru (svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi, v extrémnych a neobvyklých podmienkach), a používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok

Ďalej sa záruka nevzťahuje na závady spôsobené:

- neodbornou obsluhou, neprimeraným zaobchádzaním a použitím, ktoré je v rozpore s užívateľskou príručkou

- nadmerným mechanickým opotrebením, mechanickým poškodením- roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškrabaním vrstiev tovaru a pod.

- zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar

- vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, vniknutím vody do elektrických častí

- zásahom do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)

- pri živelnej pohrome (napr. prepätím pri údere blesku, vplyvom magnetického poľa)

Ak predávajúci vylúči zavinenie kupujúcim, kupujúci má právo:

- odstúpiť od zmluvy

- žiadať o výmenu tovaru

- požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny

Reklamácie sa uplatňujú na adrese predávajúceho Michal Šánik – Epitaf, Kostolište 223, 90062 Kostolište, osobne alebo zaslaním tovaru poštou, prípadne kuriérskou spoločnosťou, kde zašlete vrátane chybného tovaru aj kópiu faktúry a žiadosť o reklamáciu, kde nás bližšie oboznámite s opisom chyby.

Tovar prosím posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku).

Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok.

Reklamačné konanie na tovar začína dňom, kedy kupujúci doručí reklamovaný tovar vrátane príslušenstva poštou alebo osobne.

Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený.

V prípade, že dôjde k vade výrobku v záručnej dobe, má zákazník právo na odstránenie vzniklej vady. V prípade, že vada tovaru je neodstrániteľná, nahradí dodávateľ zakazníkovi vadný výrobok novým, alebo po dohode - výrobkom iného typu, pričom dôjde k doplateniu, alebo vráteniu cenového rozdielu. V prípade, že zákazník nesúhlasí s výmenou tovaru za iný typ , bude mu kúpna cena vrátená do 7 dní od písomnej alebo ústnej dohody na nim uvedený bankový účet.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie.

Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie. Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.

Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:

· nepredložením faktúry (ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list), príslušenstva alebo dokumentácie tovaru

· uplynutím záručnej doby tovaru

· mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim

· neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar

· poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami

· neodborným zásahom

12. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.victory-knife.sk bude zaobchádzať s Vašimi osobnými údajmi dôverne a zodpovedne.

Nižšie uvedené vyhlásenie o ochrane údajov Vám poskytne informácie o tom, ako sa s údajmi zaobchádza.

Údaje, ktoré nám poskytnete, sú po prijatí objednávky uložené výlučne na serveri victory-knife.sk a v žiadnom prípade nie sú prístupné tretím stranám, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

Predávajúci oznamuje kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4  Zákona o ochrane osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho sa predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:


Slovenská Pošta, a.s., Partizánska cesta 9,  97599 Banská Bystrica 1, IČO 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka číslo:  803/S

Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 82104 Bratislava, IČO: 35 834 498,  zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:  Sro, Vložka číslo:  26367/B


Predávajúci od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje:

- v prípade fyzickej osoby (súkromná osoba): titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.

- v prípade právnickej osoby (firma): názov firmy, titul, meno a priezvisko zodpovednej osoby, adresa sídla firmy, adresa doručenia tovaru, telefónne číslo, e-mailová adresa.

Vami poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky (administratívneho spracovania Vašej objednávky, pre účely tvorby a archivácie daňových dokladov a chod internetového obchodu victory-knife.sk)

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré má spracované v bezpečnostnej smernici.

V zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov prevádzkovateľ internetového obchodu victory-knife.sk sa zaväzuje, že osobné údaje, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto údajov akokoľvek poskytnuté tretej osobe a nepoužije zverené osobné údaje na komerčnú ponuku nesúvisiacou s propagáciou tohto internetového obchodu. Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné dáta vymaže zo svojej databázy.

Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, ktoré má spracované v bezpečnostnej smernici.

Každý návštevník našej webovej stránky  jej využívaním prehlasuje, že bol oboznámený s týmto prehlásením o ochrane osobných údajov.

13. Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade, že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. 5 , podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar. 

Pri určovaní výšky náhrady škody predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.

Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

14. Záverečné ustanovenia

-  Platnosť obchodných podmienok začína a končí dňom, kedy budú obchodné podmienky aktualizované.

-  Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.

-  V prípade zmeny obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.

-  Neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

Potvrdením objednávky zároveň kupujúci prehlasuje, že sa pred jej vyplnením oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí. 

-  Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na  http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.

-  Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.© Copyright 2014 www.victory-knife.sk | Tvorba web stránok

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Viac informácií
SÚHLASÍM